คลินิก ความงาม

ใบสมัครงาน

โปรดกรอกข้อความในใบสมัครโดยละเอียดและครบถ้วน

1. ตำแหน่งงาน

2. ประวัติส่วนตัว

3. ข้อมูลทั่วไป

4. ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อท่านผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น คลินิกจะโทรนัดหมายสัมภาษณ์งาน ณ บ้านหมอฟรุ๊ทคลินิกเวชกรรม สาขานครปฐม
โดยต้องเตรียมเอกสารการสมัครงานดังนี้
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
- สำเนาเอกสารทางการทหาร 1 ชุด (เฉพาะผู้ชาย)
และจะโทรแจ้งเมื่อผ่านการคัดเลือกรับเข้าปฏิบัติงาน และรายละเอียดอีกครั้ง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินดีให้คลินิกสอบประวัติเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าได้ และหากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาเข้าทำงาน และบริษัทตรวจสอบว่าข้อความที่ให้ไว้ไม่ตรงกับความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้คลินิกยกเลิกสัญญาจ้างของข้าพเจ้าทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น